วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

'เรืองไกร'ยื่นกกต.ฟัน'สมชาย'ถือหุ้นขัดคุณสมบัติส.ส.-นายกฯ
ส.วเรืองไกร เปิดเอกสารการถือหุ้นสัมปทานรัฐของ 'สมชาย วงศ์สวัสดิ์' ส่งกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัติ ขัดรธน.ต้องพ้นจากส.ส. และนายกฯ พ่วงลูกสาว ส.ส.เชียงใหม่ ที่ไปมีหุ้นสัมปทาน ต้องพ้นจากส.ส.ด้วย


นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา เปิดเผย วันจันทร์ที่ 29 ก.ย.นี้ เวลา 09.30 นจะยื่นให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต ตรวจสอบนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ที่มีเงินลงทุนในบริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CS Loxinfo เป็นจำนวน 100,000 หุ้น และได้เงินปันผลจากบริษัท ซี 0,000 ซึ่ง ดังกล่าวให้บริการอินเตอร์เน็ต และบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยทำสัญญากับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


พฤติกรรมนี้ทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส. เนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ประกอบ มาตรา 265และมาตรา 106(6) อันเข้าลักษณะเป็นเหตุให้ความเป็นนายกฯ สิ้นสุดลงเพราะขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.ตามมาตรา 171 วรรคสองแล้ว ประกอบกับขาดคุณสมบัติตามมาตรา 48


รัฐธรรมนูญ มาตรา 48 ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม และนายสมชาย อาจขาดคุณสมบัติจากการเป็นส.ส. ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2551 เพราะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม


ประกอบกับมาตรา 265 วรรคสาม ให้นำความในมาตรา 265 (2) (3) และ (4) มาใช้กับคู่สมรส และบุตรของส.ส. คือ .ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคพลังประชาชน บุตรสาว ได้ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2551 ว่ามีเงินลงทุนในบมจ.เอ็ม ลิ้งค์ เอ 70,000,000 หุ้น มูลค่า 128,100,000 บาท ซึ่งบริษัทดังกล่าว ก็เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐวิสาหกิจคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ไม่มีความคิดเห็น: