วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551

โมเดลการเมืองใหม่


(4)
โมเดลการเมืองใหม่ “รัสเซีย สวีเดน”
สูตรการเมืองใหม่ ที่นำเสนอไปแล้วยังมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือ สูตรการเปลี่ยนแปลงที่ระบบการศึกษา สูตรนี้จะต้องใช้เวลา 16 ปี เมื่อปีที่ 17 เราจะได้คนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนวิธีคิด อันเป็นผลจากการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา
ขณะที่นักคิดนักเคลื่อนไหว ในรุ่นปัจจุบันจะเป็น คนรุ่นกลาง เป็นกันชน ระหว่างการเมืองรุ่นเก่ากับการเมืองรุ่นใหม่
การแก้ระบบการศึกษา นั้น รัสเซีย และสวีเดน เคยใช้วิธีการนี้เปลี่ยนแปลงทางการเมือง
“รัสเซีย” เมื่อช่วงการเปลี่ยนแปลงจากประเทศคอมมิวนิสต์ การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาแบบหักดิบ ด้วยการขับไล่อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่มีความรู้ออกไปอยู่แถบไซบีเรีย จากนั้นเปลี่ยนคัดสรรนักวิชาการหัวก้าวหน้า มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอแนวทางการเมืองรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ระบบคอมมิวนิสต์
“สวีเดน” หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สวีเดนเปลี่ยนระบบการปกครองให้สถาบันกษัตริย์ อยู่ภายใต้ระบบการปกครองโซเซียลลิสต์ ซึ่งสามารถ ตอบโจทก์ได้ว่ากษัตริย์ สามารถอยู่ร่างกับโซเซียลลิสต์ ได้
การเลือกใช้เส้นทางนี้เพื่อไม่ให้ประเทศสะดุด
หมายความว่า ขณะที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองภายในประเทศ แต่การค้าขายระหว่างประเทศยังจะต้องดำเนินควบคู่กันไปด้วย จะต้องเปิดรับเทคโนโลยี
ช่วงเวลา 16 ปี นอกจากการมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ มีความรู้เพียบพร้อม ทันโลก
หลักสูตรการเรียนการสอน จะต้องสอดแทรกด้านศีลธรรม คุณธรรม อะไรที่เกิดปัญหาทางสังคม ต้องได้รับการแก้ไขด้วยคุณธรรม และจริยธรรม แห่งภูมิปัญญา
ในช่วงปีที่ 16 ให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ทันโลก แต่เป็นรัฐธรรมนูญ แบบไทย ๆ อย่างแท้จริง
ปีที่ 17 จะได้คนรุ่นใหม่ ที่เข้าใจระบบการเมืองใหม่ โดยที่ไม่มีแรงเสียดทานจากคนสองความคิดดังที่เป็นอยู่ในเวลานี้
การเมืองใหม่ตามแนวทางนี้แม้จะดูช้า แต่จะได้การเมืองใหม่ที่มั่นคง ได้ฐานความรู้ของคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัย และพร้อมที่จะก้าวนำไทยสู่การเมืองใหม่ อย่างสมบูรณ์เพียบพร้อม