วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552

มติวุฒิฯเห็นชอบ"ปรีชา เลิศกมลมาศ"เลขาฯ ป.ป.ช.คนใหม่

หมวดข่าว : การเมือง
โดยทีมข่าว : รัฐสภา
ที่รัฐสภา วันนี้ (6 มี.ค ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบเห็นชอบ นายปรีชา เลิศกมลมาศ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นเลขาธิการ ป.ป.ช คนใหม่ หลังจากที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อของวุฒิสภา และใช้เวลาประชุมลับเพียง 10 นาที ผลการลงมติออกมาด้วยคะแนน 99 เสียงต่อ 3 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
สำหรับประวัตินาย ปรีชา เกิดวันที่ 16 ก.ย. 2492 ปัจจุบันอายุ 59 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับนาง วีณา เลิศกมลมาศ มีบุตร 2 คน ประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี กิ่งอำเภอกุดจับ อ.เมือง จ.อุดรธานี จากนั้นโอนมารับราชการการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) จนล่าสุดเป็นรองเลขาธิการป.ป.ช.เมื่อ 1 ต.ค.

ไม่มีความคิดเห็น: